ایجاد استراتژیدر شرایط رقابتی امروز ، شرکت و سازمانی می تواند برنده رقابت باشد که با شناخت روند ها و مدیریت پیشران ها ، برنامه ریزی کاربردی و مدیریت استراتژیک از برنامه ای سازگار استفاده کند تا در کمترین زمان به پاسخ صحیح دست یابند .

این همان کاری است که می بایست در مدیریت بر سرویس های حمل و نقل اجرایی شود تا با در نظر گرفتن پارامتر های عملیات و ریسک عملکرد در فعالیت را کاهش داده تا بهترین بهره وری از عملیات کاری میسر شود و با کاهش هزینه ها (ناوگان ، مسیر حرکت ، زمان عملیات) سود دهی را برای صنعت تعریف شده بوجود آورد .

ایجاد استراتژی