برنامه ریزی کاربردیبا کمک و با بکارگیری صحیح از سیستم های TMS در عملیات کاری می توانیم در یک پروژه یا صنعت تعریف شده از همان بدو شروع عملیات به اهداف بزرگی دست پیدا کنیم که مهمترین آنها عبارتند از :

  1. افزایش ظرفیت حمل و نقل با استفاده از ناوگان خود مالک
  2. استفاده و بکارگیری صحیح از تعداد ناوگان تحت پوشش و یا کاهش ناوگان های پیمانکاری
  3. یکپارچه سازی کلیه فرآیند های حمل و نقل
  4. خارج نمودن سیستم حمل و نقل از حالت جزیره ای
  5. کاهش هزینه های عملیاتی (سوخت ، لاستیک و …) و کاهش هزینه ی تمام شده حمل از طریق مدیریت بهینه از ناوگان
  6. برنامه ریزی برای عقد قرارداد بوسیله برآورد هزینه ها ، مدت زمان عملیات ، تعداد ناوگان مورد نیاز ، شیفت های عملیات و تعداد نفرات مورد نیاز از طریق این نوع سیستم ها

 

برنامه ریزی کاربردی