سیستم مدیریت حمل و نقلمعرفی سیستم TMS

سیستم مدیریت حمل و نقل در جهان امروزی سابقه ای بیش از ۱۵ سال را برای خود در کشورهای توسعه یافته صنعتی رقم می زند. این سیستم فوق پیشرفته برای مدیریت عملیات لجستیک و حمل و نقل روز به روز به تکامل خود می افزاید که حیطه قلمرو این سیستم از استفاده کردن بجا و مناسب از حامل شروع شده و با تامین زیرساخت های لجستیکی در صنایع مختلف و حوزه های استراتژیک ادامه پیدا می کند و همچنین با انتخاب روش های کم هزینه برای فعالیت کاری، بهینه سازی حمل و نقل را به بهترین شکل فراهم می سازد و همچنین ریسک عملیات کار را بصورت چشمگیری کاهش می دهد و تعداد سفرها و عملیات حمل و نقل را در یک نظام هدفمند بطور پیوسته بصورت بهینه افزایش می دهد.
در دنیای امروزی از این نوع سیستم ها برای پیشبرد هر چه بیشتر عملیات کار استفاده می شود و به عنوان یک بخش اصلی از زنجیره تامین در شرکت قرار می گیرد که استراتژی های متعددی را با کمک آن می شود در بخش حمل و نقل پایه ریزی و مدیریت کرد. بدین صورت با اهرم هایی که در هر بخش بوجود می آورد کمک می کند تا شرکت ها ، سازمان ها ، ارگان ها و موسسات حمل و نقل، ۳PL ها و ۳PLs ها بهتر، باهوش تر و سریعتر در موقعیت های مختلف زنجیره تامین کارایی داشته باشند.
مدیریت سرویس های حمل و نقل کمک می کند تا سازمان ها و شرکت ها با کاهش کیلومتر مسافت اضافه، انجام به بازگشت مسافت بهینه را در یک نظام یکپارچه مدیریت کنند و در مدیریت محموله های خاص، بین المللی و داخلی و به طور کلی هزینه های حمل و نقل را از طریق بهینه سازی و آهنگ و ریتم حرکت مستمر کاهش دهند.

سیستم مدیریت حمل و نقل TMS