مدیریت و رهگیری کالا و خدماتسیستم های سرویس ردیابی کالا یکی از مهمترین ابزار های رهگیری به شمار می روند که مزیت های مدیریتی متعددی را برای یک صنعت و یا پروژه ی تعریف شده به همراه می آورد که گروه های صنعتی می توانند در تمامی مراحل ، کالا و محموله های مورد نظر را در بخش های مختلف از جمله تولید ، توزیع ، باربری ، توزیع مویرگی ، توزیع شاهرگی و … تا آخرین مرحله رسیدن کالا به مقصد یا مصرف کننده نهایی رهگیری کنند .
بر این اساس می توانند از میزان کیفیت و کمیت مراحل عملیات در زمان طی شده در چرخه حرکت را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند و از انجام و تکامل سیر حرکتی محموله های ارسالی بصورت پایان تا پایان مطلع شوند .
مقوله Cargo track & trace به دسته های که در بالا ذکر شد می تواند به دو صورت مورد بهره برداری قرار گیرد :
۱- این فرآیند می تواند در صنعت تعریف شده بصورت یکپارچه برای زنجیره عملیات مورد بهره برداری قرار گیرد.
۲- این فرآیند می تواند برای بخش های استراتژیک مانند توزیع های مختلف ، باربری ها ، رانندگان ، گذرگاه ها ، انبار های DC و … مورد بهره بردای قرار گیرد و به صورت یک یا چند ماژول کاربردی در کنار سیستم های مورد استفاده شرکت مورد استفاده قرار گیرد .

سیستم مدیریت و رهگیری کالا و خدمات Track&Trace