عارضه یابییکی از مهمترین چالش هایی که در بخش لجستیک بویژه حمل و نقل در صنایع کشور عزیزمان به چشم میخورد عدم استفاده درست و بجا از حامل و مسائل مرتبط با این فرآیند است . به دلیل وجود زیر ساخت های ناکارآمد و همچنین ضعف مدیریتی در این بخش موجب افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری در شرکت ، سازمان و یا ارگان می شود که این امر تبعاتی بسیار سنگین را تحت الشعاع خود قرار می دهد و به شرکت تحمیل می کند .

اهم تبعات :

  • حمل های مضاعف
  • افزایش تردد وسایل نقلیه بدون بار
  • افزایش شعاع حرکت
  • و …

گروه ما با در اختیار داشتن سیستم های فوق پیشرفته در حوزه ی لجستیک در کمترین زمان ممکن می تواند سیستم عملیاتی یک شرکت را در تمامی ابعاد توزیع ، حمل و نقل ترکیبی و استفاده کردن از حامل در قرارداد ها و پروژه های بزرگ و عمرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و آن را در محیط های قابل فهم برای سازمان ، شرکت و ارگان شبیه سازی می کند تا صنایع مرتبط بتوانند بصورت عینی عارضه هایی که موجب ضعف عملیاتی و افزایش هزینه ها و همچنین کاهش بهره وری در عملیات می شود را مشاهده و به منشاء آن پی ببرند .

 

عارضه یابی