دکتر سعید رمضانی

سمت: خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن نت ایران
• عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)
• دکتری رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
• کارشناس ارشد مهندسی صنایع
• کارشناس مهندسی صنایع- تولید صنعتی- ۱۳۸۳
• رتبه اول کل دانشجویان صنایع در مقطع کارشناسی ارشد

دکتر سعید رمضانی