چشم انداز

یکی از مسائل مهمی که در سطح اقتصادی ، سیاسی ، نظامی یک کشور بسیار حائز اهمیت است مسئله لجستیک و به ویژه حمل و نقل است که این فرآیند را بعنوان یک زیر ساخت غیر قابل انکار در جوامع بشری مطرح می کند .

گروه دانش بنیان رابین هوشمند سیستم که بعنوان اولین شرکت در ایران توانست به هسته اصلی سیستم های مدیریت حمل و نقل با تمامی ابعاد دست یابد چشم انداز خود را معطوف به یکپارچه سازی این فناوری پیشرفته و در عین حال کارگشا در کل کشور کرده است تا با ایجاد مدیریت هدفمند ، کاهش هزینه و افزایش بهره وری در ناوگان حمل و نقل کشور و در صنایع مختلف منجر به ارتقاء جایگاه لجستیکی میهن عزیزمان شود .

بر این اساس هزینه های ناخالص لجستیکی در داخل کشور به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند .

اهمیت اجرایی فرآیند در سطح کشوری

  • šموقعیت سوق الجیشی کشور در خاورمیانه
  • šدارا بودن مرز آبی و خاکی با ۱۵ کشور جهان
  • šاتصال کریدور شمال – جنوب
  • šافزایش توان حمل و نقل و لجستیکی کشور در منطقه و جهان
  • šافزایش اشتغالزایی
  • šافزایش درآمد غیر نفتی کشور
  • šانقلاب صنعتی در رونق اقتصادی سایر صنایع با توجه به رکود فعلی
  • šکاهش میزان قاچاق کالا

 

چشم انداز شرکت