شرکت رابین هوشمند سیستم در سومین همایش ملی بازرسی ٫ کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار و توزیع موفق به کسب تندیس نرم افزار برتر از وزارت صنعت ٫ معدن و تجارت در بخش عملیات در سال ۱۳۹۴ گردید .

کسب تندیس نرم افزار برتر در سال ۱۳۹۴