دکتر بهزاد پورنقدی

گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
http://www.civilica.com/Person-1258.html
کد محقق – Researcher ID: 1258
هیات تحریریه فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی تاکستان

دکتر بهزاد پورنقدی